PREGLED USLOVA  KOJE U SVOM OBJEKTU PREDUZETNIK-ZANATLIJA MORA DA ISPUNJAVA PRI  OBAVLJANJU  PROMETA ROBE I USLUGA

Na ulazu u objekat potrebno je vidno istaći:

- pun ili skraćeni naziv (firmu), onako kako stoji u rešenju Agencije za privredne registre / skraćen naziv se može koristiti samo ako je i upisan kod Agencije/, sa nazivom eventualne poslovne jedinice,

- radno vreme - potrebno je vidno ga istaći i pridržavati ga se, po potrebi se može menjati, a posebno istaći da li se radi nedeljom i državnim praznicima i koje radno vreme je u tim danima.

U maloprodajnom objektu potrebno je imati:

- rešenje o registraciji kod Agencije sa svim izmenama (može i kopija),

- rešenje o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova za obavljanje delatnosti / ukoliko je to nužno za delatnost koju obavljate,

- pravilnik o načinu i uslovima rešavanja reklamacija potrošača,

- znak zabrane pušenja koji ima oblik pravougaonika, formata A4 (297 x 210 mm), propisanog izgleda, u boji, ističe se na vidnom mestu,

- sistematizaciju radnih mesta (može i kopija), kada u (celokupnoj) firmi ima više od pet zaposlenih,

- pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu,

- akt o proceni rizika bezbednosti i zdravlja na radu,

- protivpožarni aparat - sa važećim sertifikatom,

- prvu pomoć - ormarić ili kutija,

Za svakog zaposlenog potrebno je imati:

- ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju, obostrano potpisan,

- prijavu Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje,

- sanitarnu knjižicu i uverenje o položenom ispitu o osnovnim znanjima o higijeni namirnica i o ličnoj higijeni, tzv. sanitarni minimum - u objektima gde je to obavezno (prehrana i sl.).

Za robu izloženu prodaji u objektu potrebno je imati:

- dokumentaciju o izvršenoj nabavci (popis robe sa 1.1. tekuće godine, računi, otpremnice dobavljača, dostavnice, prijemnice),

- kalkulacije prodajnih cena - potpisane i overene, davaoci usluga cenovnik usluga,

- nivelacije prodajnih cena - potpisane i overene,

- naloge za uplatu dnevnog pazara (uplatnice) - dnevno, sa overom banke o prijemu,

- knjigu evidencije o prometu roba i usluga - Obrazac KEPU - dnevno ažurna, potpisana i overena,

- podatke o kupcu i roku rezervacije - za rezervisanu robu,

- odluke poslovodstva o posebnim uslovima prodaje, kao što su: akcijska prodaja, rasprodaja, sniženje cena, prodaja robe sa greškom, odnosno nedostatkom i reklamna prodaja.

Uz robu izloženu prodaji u objektu potrebno je imati:

- maloprodajne cene - vidno istaknute,

- deklaraciju proizvođača ili uvoznika na svakom pojedinačnom artiklu,

- tehničko uputstvo, uputstvo za upotrebu i garantni list za tehničku i drugu robu, uredno popunjen, osim datuma prodaje.

Uz fiskalnu kasu potrebno je imati:

- rešenje o fiskalizaciji kase koje je donela Poreska uprava - original,

- servisnu knjižicu, uredno popunjena od strane ovlašćenog servisera, sa tehničkim pregledom ne starijim od 365 dana - original,

- obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog računa - Obrazac OB - vidno istaknuto,

- nalepnicu "Uzmite račun« - Obrazac OBMF - vidno istaknuta,

- naloge za ispravku - Obrazac NI - blok, ispravka se vrši samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa, popunjavanjem posebnog Obrasca NI za svaki fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun na osnovu kojeg se vrši ispravka. Ako je pojedinačna vrednost ili ukupna vrednost dobara koja se vraćaju ili reklamiraju veća od 500 dinara, u Obrazac NI se obavezno upisuje štampanim slovima ime i prezime kupca, njegov JMBG, a kupac je dužan da se svojeručno potpiše, u protivnom je obrazac nevažeći,

- fiskalne račune - Obrazac FR - blok numerisanih računa, može se izdavati samo u slučaju neispravnosti fiskalne kase (neispravnost mora biti upisana i overena od strane servisera u servisnoj knjižici), u slučaju oduzimanja fiskalne kase od strane Poreske uprave, krađe, uništenja i oštećenja fiskalne kase, i to samo u slučaju da u objektu nema druge ispravne fiskalne kase, a ako u objektu postoji druga ispravna fiskalna kasa sav promet se mora evidentirati preko nje, odnosno ne smeju se izdavati fiskalni računi. Kada prestanu razlozi zbog kojih su izdavani fiskalni računi i nastavi se rad sa fiskalnom kasom, do tada izdavani fiskalni računi ne trebaju se i ne smeju se "ukucati u kasu«,

- evidenciju o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu - Obrazac EFRU - blok,

- dnevne izveštaje - formira se i štampa iz fiskalne kase jednom dnevno i na kraju radnog vremena,

- periodične izveštaje - formira se i štampa iz fiskalne kase, na kraju svakog poreskog perioda - kod obveznika mesečnog PDV na kraju meseca, posle dnevnog izveštaja poslednjeg radnog dana u mesecu; kod obveznika tromesečnog PDV na kraju tromesečja, posle dnevnog izveštaja poslednjeg radnog dana u tromesečju; a ako obveznik nije u sistemu PDV onda posle dnevnog izveštaja poslednjeg radnog dana u godini,

- kontrolne trake na kojim se, istovremeno sa štampanjem fiskalnih dokumenata, štampa i njihov kompletan sadržaj,

- knjigu dnevnih izveštaja - Obrazac EDI - sastoji se od najmanje 12 listova, odnosno za svaki kalendarski mesec, podaci u knjigu se unose na kraju radnog vremena, hronološki se uz nju ulažu odštampani dnevni izveštaji za svaki radni dan u mesecu, sastavljeni obrasci NI kojima je obavezno priložen fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun na osnovu kojeg je ispravka izvršena, izadati fiskalni računi na Obrascu FR i izdati računi za bezgotovinsko plaćanje,

- priključen terminal za daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja, u vreme rada fiskalne kase mora se držati priključen na fiskalnu kasu preko njenog interfejsa - osim kod fiskalnih kasa preko kojih se vrši evidentiranje prometa na pijačnim tezgama i fiskalnih kasa preko kojih se vrši evidentiranje prometa u okviru obavljanja delatnosti koje zahtevaju čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga,

- obezbeđeno bezgotovinsko plaćanje putem platnih kartica - obavezu nemaju preduzetnici, a imaju je privredna društva i to samo ona koja prodaju dobra na malo, odnosno pružaju usluge fizičkim licima u okviru delatnosti: 50300 - Prodaja delova i pribora za motorna vozila, 50500 - Trgovina na malo motornim gorivima, 521 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 522 - Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama, 524 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 55110 - Hoteli i moteli, s restoranom, 55120 - Hoteli i moteli, bez restorana, 55300 - Restorani, 55400 - Barovi i 70310 - Agencije za nekretnine.

Rokovi čuvanja dokumentacije i knjiga:

- najmanje pet godina, ako obveznik nije, odnosno najmanje deset godina, ako obveznik jeste u sistemu PDV, po isteku godine, čuva se sva dokumentacija na osnovu koje je vršeno knjiženje u ranije važećoj trgovačkoj, odnosno sada važećoj KEPU knjizi, a najmanje deset godina, po isteku godine, čuva se ranije važeća trgovačka, odnosno KEPU knjiga,

- najmanje tri godine, po isteku godine, čuvaju se: izdati fiskalni računi, nalozi za ispravku sa priloženim fiskalnim isečkom, odnosno fiskalnim računom koji je ispravljan, kontrolne trake, dnevni i periodični izveštaji i knjige dnevnih izveštaja.

Napomena: pored navedenih uslova, a u zavisnosti od delatnosti koja se obavlja i vrste proizvoda koji se prodaju ili usluga koje se pružaju, može se zahtevati ispunjenje i dodatnih uslova.

  Izvor  Paragraf

 
REKLAMNI PROSTOR


Akademija OXFORD
Magazin ESNAF broj 1
ESNAF broj 1

Magazin ESNAF broj 2
ESNAF broj 2

Magazin ESNAF broj 3
ESNAF broj 3